VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Doprava se uskutečňuje luxusními autobusy splňujícími požadavky pro mezinárodní dopravu pro státy EU, s občerstvením, lednicí, videem a WC, ve většině busů zpravidla WIFI zdarma. Odjezdy jsou zpravidla 1 den před uvedeným dnem nástupu pobytu, převážně pátek večer (dle typu střediska) z Prahy. Odjezd ze středisek převážně s návratem do Prahy následující den po ukončení pobytu.

Odjezdové místo je Praha, zpravidla UAN FLORENC, pokud není uvedeno ve smlouvě o zájezdu, či v pokynech k odjezdu jinak. Jiná odjezdová místa je nutné předem objednat a uhradit v CK. PŘESNÉ MÍSTO, ČAS ODJEZDU, TRASA JSOU VŽDY SDĚLENY V POKYNECH K ODJEZDU, KTERÉ OBDRŽÍ ZÁKAZNÍK NEJPOZDĚJI 7 (sedm) DNÍ PŘED ODJEZDEM NA ZÁJEZD.

CK si vyhrazuje právo nečekat na účastníky zájezdu, kteří se nedostaví k odjezdu nejpozději ve stanovenou hodinu, s tím, že tímto nevzniká nárok na jakoukoli náhradu.

Zákazník vždy obdrží v pokynech na cestu telefonické spojení na cestovní kancelář a na samostatný dispečink dopravy, který je po celou dobu v provozu či na technického zástupce. SMS zprávou bude zákazník informován dopravcem, jak před odjezdem, o čísle nástupiště nebo spojení na dopravu v případě objednaného svozu, tak ke konci pobytu o časové dispozici odjezdu. Z těchto organizačních důvodů proto vyžadujeme při objednání autobusové dopravy telefonní čísla jednotlivých osob.

Vzhledem k objemu zavazadlového prostou a přísným předpisům povolené váhy náprav u busů je počet a velikost zavazadel omezena. Na jednoho zákazníka 1 (jedno) cestovní zavazadlo průměrných rozměrů cca do 20 kg, 1x taška pouze pro lyžařské boty a jedno malé příruční zavazadlo do busu do 5 (pěti) kg, 1 pár lyží nebo 1x snowboard. Jiné množství zavazadel, lyží či snowboardů musí být předem ev. projednáno s CK. Vyšší množství zavazadel je po projednání za úhradu. Pokud zákazník překročí uvedený hmotnostní limit zavazadel, může řidič popř. zástupce CK vyloučit nadlimitní zavazadlo z přepravy. Z přepravy jsou vyloučeny omamné a návykové látky, a to v jakémkoli množství. Zavazadla mohou být označována štítky dle pokynů dopravce.

Ve střediscích není garantováno dojetí až před ubytovací kapacitu. Vaše zavazadla by měla být snadno přenositelná, tedy jak váhově, tak tvarem. Počítejte i s touto možností vlastního přesunu zavazadel v místě pobytu. Vše dle aktuální situace na místě, možností a pokynů dopravce.

Každý cestující je povinen si svá zavazadla za asistence řidiče naložit do autobusu. V případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. CK ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu či ztrátu přepravovaných zavazadel s výjimkou přepravy samotné. Zákonná odpovědnost dopravce za zavazadla přepravovaná v zavazadlovém prostoru je pouze po dobu konání přepravy.

Při dřívějším vystupování je dobré si hlídat snadnou dostupnost zavazadel.

Dopravce ani CK nejsou v rámci přepravy odpovědni za malá poškození přepravovaných zavazadel, v rozsahu běžného opotřebení vzniklého při nakládání a vykládání běžným způsobem (malé škrábance, promáčknutí, či poškození vyčnívajících části). Pro tyto případy doporučujeme obalení zavazadel např. folií.

Upozorňujeme, že CK negarantuje hlídání zavazadel před ubytováním v příjezdový den ani po ukončení ubytování v odjezdový den.

Úschova zavazadel v příjezdový i odjezdový den není součástí služeb CK poskytovaných v rámci zájezdu. Zákazník si tuto službu hradí a zajišťuje sám, pokud není CK informován jinak.

Přeprava zvířat není možná.

Povinností zákazníka je použít v dopravním prostředku bezpečnostní pásy, pokud jsou jimi vozidla vybavena. Během jízdy není dovoleno v autobusech kouřit a požívat alkoholické nápoje ani omamné a návykové látky. Podnapilé osoby a osoby pod vlivem omamných a návykových látek má právo řidič nebo vedoucí zájezdu vyloučit z dopravy kdykoli a kdekoli během cesty, za asistence policie, či jiného příslušného orgánu, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.

Autobusy jsou vybaveny WC, které však slouží díky své dispozici spíše jako nouzové řešení. WC v autobusech je možno používat pouze po dohodě s řidičem a dle jeho pokynů, a to pouze ve zcela výjimečných případech. Omezené používání WC v busech souvisí se zákazem jejich vyprazdňování ve většině horských středisek. Po cestě jsou prováděny bezpečnostní a hygienické přestávky v rozsahu asi 15-20 minut na odpočívadlech s WC.

V případě nedostatečného počtu účastníků hromadných zájezdů si vyhrazuje CK právo na kombinaci dopravy. Přesnou informaci o zajištění dopravy mikrobusy nebo minibusy zákazník obdrží s pokyny na cestu. Při dopravě busem negarantujeme plné využití 7 (sedmi) denního skipasu. V případě nutnosti je CK oprávněna stanovit čas odjezdu busu ze střediska dle situace a na základě pokynů dopravce.

Přeprava podléhá zákonným právním normám a přepravním podmínkám daného státu, přes který je uskutečňována.

 

PŘEDPOKLÁDANÁ ORGANIZACE DOPRAVY U TÝDENNÍCH POBYTŮ (není-li uvedeno jinak):

  • pátek - večerní odjezd z místa odjezdu (převážně Praha – např. Francie cca v 19.30 hod., Itálie cca ve 21.30 hod. - ostatní místa dle objednávky a ev. za příslušnou úhradu)
  • sobota - příjezd a ubytování ve střediscích
  • sobota - v odjezdový den předávání bytů cca do 10.00 hod., vždy dle pokynů ubytovacích kanceláří, či průvodců v jednotlivých střediscích, odjezd ze střediska v odpoledních, či večerních hodinách
  • neděle - dopoledne příjezd do ČR (Prahy) a dále dle objednávky svozu

V autobuse se sedí podle zasedacího pořádku. Pokud máte individuální přání a požadavky k Vašim místům, je nutné je sdělit předem, pokusíme se je splnit. V autobuse je možné si zakoupit malé občerstvení. Jako další služba může být v busech k využití wifi signál dle jeho dostupnosti.

 

Doprava busy je organizována do Itálie a Francie. Do Rakouska ani Švýcarska pravidelnou dopravu zpravidla nezajišťujeme.

 

HROMADNÉ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY

ZRUŠENÍ HROMADNÉHO AUTOBUSOVÉHO ZÁJEZDU – PŘEDEM TAKTO NABÍZENÉ AKCE, OZNAČENÉ VE SMLOUVĚ

Uskutečnění některých vybraných zájezdů může být podmíněno dosažením minimálního počtu zákazníků.

Pokud byla realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, je CK oprávněna v případě nedosažení minimálního počtu zákazníků zájezd zrušit. O tom je povinna zákazníka informovat alespoň dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny a neprodleně vrátit zákazníkovi všechny uhrazené platby za zájezd. CK však nevzniká vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

Pokud se zájezd z tohoto důvodu neuskuteční, má zákazník přednost při zařazení na volné místo v zájezdu obdobném. Fakultativní výlet, pokud se může pro nedostatek zákazníků zrušit, může se zrušit též v průběhu pobytu na zájezdu.

 

Opatření v důsledku aktuální epidemiologické situace

Upozorňujeme, klienty na nutnost reagovat na ev. nastalé aktuální změny v podmínkách autobusové dopravy, pokud budou vyhlášené státními orgány, a to jak našimi, tak státy cílovými, či tranzitními.

Roušky či respirátory na palubě – doporučujeme dle aktuální situace i když v daném termínu nemusí být povinností

V případě, že bude nařízeno předpisy dané země, budou roušky povinně vyžadovány.

V případě změn v podmínkách cestování budou aktuálně klienti informováni.

V případě, že bude klient pozitivně testován na COVID-19 v destinaci, vyhrazuje si dopravce právo vyřadit jej ze zpáteční přepravy. Dopravu do ČR pak musí takový klient řešit buď přes svou pojišťovnu nebo přes dopravce až následně po ukončení karantény v destinací a po předložení negativního testu.

Svozová místa:

Město:  nástupní místo
Benešov HOTEL BENICA (ulice Ke Stadionu)
Beroun:  čerpací stanice OMV sever, směr Plzeň (u Kauflandu)
Brno:  staré autobusové nádraží naproti hotelu GRAND, ul. Benešova
České Budějovice:  parkoviště na Husově třídě vedle prodejny Peugeot
Hradec Králové:  Riegrovo náměstí, u vlakového nádraží, nástupiště modré "J"
Chomutov:  autobusové nádraží, Wolkerova ul.
Jihlava: čerpací st. OMV, 111. km dálnice D1 směr Praha
Liberec:  ul. U Nisy, Na Rybníčku
Mladá Boleslav:  čerpací stanicí OMV, Jičínská ulice u hypermarketu Albert
Most: Nádražní ulice (před vlakovým nádražím)
Olomouc:  staré autobusové nádraží u tržnice, parkoviště u Třídy Svobody
Ostrava:  naproti Domu kultury Vítkovice, ulice 28. října
Pardubice:  parkoviště vedle zimního/fotbalového stadionu (u Labe)
Plzeň:  autobusové parkoviště Rychtářka, Štruncovy sady
Poděbrady:  čerpací stanice OMV na D 11, 36 km směr Praha
Praha:  autobusové nádraží Praha Florenc, nástupiště č. 3
Rozvadov:  Sv. Kateřina, čs. MOL/Mc. Donalds, 144 km D5 směr Německo
Tábor: čerpací stanice Orlen (ulice Soběslavská, Mc Donald´s)
Ústí nad Labem:  zastávka MHD Trmice Globus naproti OBI, Tyršova ul.

 

DOPRAVA FRANCIE

CENY PRO DOPRAVU DO FRANCIE

Středisko A 3150 Kč / os. 

Středisko B* 3250 Kč / os.

* Sestriere (IT) cena 3390,- Kč / os.

Dítě do 1,99 let - sleva 100%, bez nároku na sedadlo

Cena dopravy obsahuje: 1 místo v autobuse, 1 pár lyží nebo 1 snowboard, 1 tašku na boty, 1 cestovní zavazadlo do 20 kg, 1 palubní zavazadlo do 5kg, pojištění cestujících - léčebných výloh a zavazadel na 100 mil. Kč během přepravy.

V případě, že celková hmotnost zavazadel překročí maximální povolenou hmotnost, vyhrazuje si dopravce právo na odmítnutí zavazadla do přepravy.

 

Svozy - nástupní místa (podmínka pro nástupní místo je minimální počet klientů 5 os.)

0                       Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

490 Kč             Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Liberec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Chomutov, Benešov, Tábor, Ústí nad Labem, Most, Teplice

590 Kč             Brno, Jihlava,

690Kč              Olomouc, Ostrava,

DALŠÍ SLUŽBY

690 Kč              navíc lyže, snowboard (kus) ***

1440 Kč            příplatek za druhou volnou sedačku *

290 Kč              podsedák

290 Kč              rezervace konkrétního sedadla

*)     ze závažných důvodů může dopravce službu zrušit. V takovém případě obdrží zákazník plnou úhradu zpět.

**)    V případě, že celková hmotnost zavazadel překročí maximální povolenou hmotnost, vyhrazuje si provozovatel právo na odmítnutí zavazadla do přepravy. Zavazadlo může být odmítnuto z přepravy i v případě, že o něm CK nebyla informována před odjezdem, tedy nebylo na dopravě předem rezervováno.

***)   Pouze na dotaz u CK.


Autobusová doprava je možná pouze u týdenních pobytů - sobota - sobota!

 

TERMÍNY ODJEZDŮ

středisko A / odjezd z ČR 8.12. 5.1. 12.1. 19.1. 26.1. 2.2. 8.3. 15.3. 22.3. 29.3.
La Norma   * * * * * * * *  
La Plagne   * * * * * * * *  
La Rosière   * * * * * * * *  
Les Arcs   * * * * * * * *  
Les Menuires * * * * * * * * * *
Les Sybelles   * * * * * * * *  
Méribel-Mottaret   * * * * * * * *  
Tignes * * * * * * * * * *
Val Cenis   * * * * * * * *  
Val Thorens * * * * * * * * * *
Valmeinier   * * * * * * * *  

 

středisko B / odjezd z ČR 8.12. 5.1. 12.1. 19.1. 26.1. 2.2. 8.3. 15.3. 22.3. 29.3.
Alpe d´Huez   * * * * * * * *  
Auris en Oisans   * * * * * * * *  
Briançon * * * * * * * * * *
Les 2 Alpes   * * * * * * * *  
Les Orres * * * * * * * * * *
Oz en Oisans   * * * * * * * *  
Puy Saint Vincent * * * * * * * * * *
Risoul * * * * * * * * * *
Serre Chevalier  * * * * * * * * * *
Sestrière* (IT) * * * * * * * * * *
Vars * * * * * * * * * *

Doprava termíny fr 24.pdf (1,7 MB)

Časový harmonogram autobusové dopravy:

odjezd z ČR v pátek dle svozového místa ve večerních hodinách (např. Praha ve 21,30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 12. a 15. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 14. a 20. hodinou, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách (Praha zpravidla okolo 10,00). Výše uvedené časy jsou pouze předběžné. V případě časové rezervy ve Francii může být uskutečněná zastávka spojená s nákupem v supermarketu (zásadně dle dispozic dopravce), tuto službu negarantujeme, ale snažíme se ji do časového harmonogramu cesty zařadit.

 

Důležitá upozornění:

  • Doprava do středisek je zajištěna primárně zájezdovým autobusem. Dle počtu klientů může být dovoz v místě dále organizován rozvozovými vozy nebo lokálními taxi. Z důvodů vytížení autobusů mohou být zavážena 2-3 střediska společně (3 střediska ve výjimečných případech) Svozy a rozvozy mohou být zajištěny i skrze třetí stranu, tj. subdodavatele, a to v návaznosti na obsazenosti jednotlivých nástupních míst.
  • Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu nástupního místa v případě, že o nástupní místo neprojeví zájem min. 5 osob, nebo z technických a organizačních důvodů. V takovémto případě nabídne cestovní kancelář zákazníkovi alternativní nástupní místo proti poskytnuté slevě z ceny autobusové přepravy ve výši příplatku za příslušné nástupní místo.

  • V případě že celková hmotnost zavazadel překročí maximální povolenou hmotnost, vyhrazuje si dopravce právo na odmítnutí zavazadla do přepravy. Zavazadlo může být odmítnuto z přepravy i v případě, že o něm nebyla CK informována před odjezdem, tedy nebylo na dopravě rezervováno.
  • V případě naplnění kapacity autobusu může být rezervace druhého sedadla zrušena ze strany dopravce.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ TRASY pro autobusovou DOPRAVU

Mohou být upraveny dle dispozic dopravce.

Praha, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe, Basel, Bern, Geneva.

Chambery.

Flaine: Clusez, Arachez, Les Carroz, středisko Chamonix: Bonneville, Salanches

Avoriaz: Geneve, Taninges, Montriond (Morzine)

Střediska údolí řeky Isery - Espace Killy, Tignes, La Rossiere, Paradiski, 3Vallée: Geneva, Annecy, Albertville, Moûtiers, Bourg-St-Maurice

Střediska údolí Maurienne - Val Cenis, Les Sybelles, Valmeinier, Valloire, St. Fr. Longchamp: Geneva, Chambery, Montméllian, St. Jean de Maurienne, údolí Maurienne směr Modane a ev. dále

Střediska u Grenoblu - Alpe d´Huez, OZ, Auris, Les 2 Alpes: Geneva–Grenoble, Le Pont de Claix, Vizlille (směr Col du Lottaret) Le Bourg D´Oisans

Střediska jižní Francie Serre Chevallier, Vars, Risoul, Les Orres a italské středisko Sestriére: přes Rakousko a Itálii.

Praha, Rozvadov, Mnichov, Innsbruck nebo Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck, dále Brenner, směr na Veronu, Milano, Torino, Montgenevre, Briancon, Guillestre, Embrun a ev. dále

V případě nutnosti mohou být jižní linky vedeny do Grenoblu stejně jako linky severní a poté dle jednotlivých středisek buď přes Gap nebo Col du Lottaret.

 

DOPRAVA ITÁLIE 

CENY PRO DOPRAVU DO ITÁLIE

Základní cena 2590 Kč / os.  (3390,- Kč / os. Sestriere *)

Svozy - nástupní místa pro Itálii, podmínka pro nástupní místo je minimální počet klientů 5 os.

Doprava v Itálii je nabízena jen k vybraným ubytovacím kapacitám, a to z důvodů dostupnosti lyžování v průběhu pobytu. V případě, že umístění ubytování nezaručuje dostupnost lyžování či možnost dopravy skibusem v průběhu pobytu, není do těchto kapacit doprava zajišťována.

Cena dopravy obsahuje: 1 místo v autobuse, 1 pár lyží nebo 1 snowboard, 1 tašku na boty, 1 cestovní zavazadlo do 20 kg, 1 palubní zavazadlo do 5 kg, pojištění cestujících - léčebných výloh a zavazadel na 100 mil. Kč během přepravy.

 

TERMÍNY ODJEZDŮ:

Středisko 8.12.  5.1.   12.1.  19.1.  26.1.  2.2.   9.2.  16.2.  23.2.  1.3.   8.3. 15.3. 22.3. 29.3.
Aprica   * *  
Livigno   * *  
 Bormio San Colombano    * *  
Santa Caterina *   * *  
Marilleva/Folgarida   * *  
Monte Bondone   * *  
Pejo   * *  
Tonále/Ponte di Legno   * *  
Sestriére* * * * * * *         * * * *

* Sestriere - toto italské středisko se řídí podmínakmi dopravy pro Francii.

 

Nástupní místa:

0 Kč       Praha, Beroun, Rokycany, Plzeň, Rozvadov

490 Kč   Benešov, České Budějovice, Hradec Králové, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Pardubice, Poděbrady, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem

590 Kč   Brno, Jihlava (čerpací stanice ÖMV na dálnici D1)

690 Kč   Olomouc, Ostrava, Vyškov

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu nástupního místa v případě, že o nástupní místo neprojeví zájem min. 5 osob, nebo z technických a organizačních důvodů. V takovémto případě nabídne cestovní kancelář zákazníkovi alternativní nástupní místo proti poskytnuté slevě z ceny autobusové přepravy ve výši příplatku za příslušné nástupní místo.

 

Další služby:

690 Kč             navíc lyže nebo snowboard (kus) ***

1440 Kč           příplatek za druhou volnou sedačku *

290 Kč             podsedák

290 Kč             rezervace konkrétního sedadla

* ze závažných důvodů, může dopravce službu zrušit. V takovém případě obdrží zákazník plnou úhradu zpět.

*** pouze na dotaz u CK

V případě, že celková hmotnost zavazadel překročí maximální povolenou hmotnost, vyhrazuje si provozovatel právo na odmítnutí zavazadla do přepravy. Zavazadlo může být odmítnuto z přepravy i v případě, že o něm CK nebyla informována před odjezdem, tedy nebylo na dopravě předem rezervováno.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ TRASY pro autobusovou DOPRAVU

Mohou být upraveny dle dispozic dopravce.

Praha, Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck

SANTA CATERINA, BORMIO, LIVIGNO: Innsbruck, Imst, tunel Landeck, Scuol, Zernes Livigno, Isolaccia, Bormio, Santa Caterina

APRICA, TONALE, PONTE DI LEGNO, PEJO, MARILLEVA – FOLGARIDA: Innsbruck, Brenner, Bolzano S. Michael, Mezzocorona, Mezzolombardo, Cles, Mezana

MONTE BONDONE: Brenner, Bolzano, Trento, Nord Vason

SESTRIERE* (3390 Kč, řídí se podmínkami dopravy do Francie, z Cezany  je doprava zajištěna místními taxi)

 

Časový harmonogram autobusové dopravy:

odjezd z ČR v pátek dle svozového místa ve večerních hodinách (např. Praha ve 21.30, neplatí pro Sestriere), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 13. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 14. a 20. hodinou, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách (Praha zpravidla okolo 6.00). Výše uvedené časy jsou pouze předběžné. Přesný čas a místo odjezdu z ČR obdrží klient v odjezdových pokynech 7 dní před prvním dnem zájezdu.

Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

duben - srpen:

osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.

září - březen:

po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo