CO BYSTE NEMĚLI PODCENIT:

  • POJIŠTĚNÍ - jeho rozsah a spoluúčast (léčebné výlohy i storno zájezdu pro případ onemocnění)
  • DOPRAVU a s ní spojené všechny starosti (parkování, poplatky za dálnice a silnice, servis vozidla, únavu, se kterou sedáte často za volant (a to jak po lyžařském týdnu, tak i před dovolenou). Možnost odpočinku a starosti přenechané profesionálním řidičům při využití autobusové dopravy.
  • DOSTATEČNOU ČASOVOU REZERVU před příjezdem do středisek mohou být zácpy na silnicích a Váš pozdní příjezd Vám naprosto znepříjemní začátek Vaší dovolené jak ve Francii, tak i v Itálii. Také se Vám může stát, že Vám zavřou tunel či jinou příjezdovou cestu... V zimě POZOR na uzavřené průjezdy přes horské průsmyky, které jsou otevřené jen v létě. Nespoléhejte jen na navigaci!
  • VČASNÝ PŘÍJEZD DO STŘEDISKA JE VELKOU ZÁRUKOU SPOKOJENOSTI
  • BALENÍ jen přiměřeného množství zavazadel, především potravin, které jsou dnes v mnohých případech na stejné cenové úrovni.
  • UBYTOVÁNÍ - při objednání si řádně rozmyslet chcete-li studio nebo apartmá, mono či bilo, jak velký a prostorný byt objednáváte, pokud nemáte přesný popis bytu, tak s největší pravděpodobností počítat s palandami. Dobře přebírat byty - včas oznámit vady a nedostatky - kauci hradíte většinou sami. Nezapomenout dokumenty - poukazy k ubytování a na skipasy.

 

SLUŽBY DELEGÁTA CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Služby delegáta - tzv. terénního technického pracovníka CK - jsou zajišťovány ve střediscích buď přímou účastí zástupce CK nebo formou asistenční služby, k zastižení pouze na mobilním telefonu. U některých středisek není delegát k dispozici vůbec, pro tyto případy musí využít zákazník tel. spojení na nepřetržitou službu CK v ČR.

DISPEČINK CK PRO ŘEŠENÍ VZNIKLÝCH NENADÁLÝCH SITUACÍ JE PO CELOU DOBU POBYTU ZÁKAZNÍKA NA TELEFONNÍM ČÍSLE UVEDENÉM V POKYNECH K ODJEZDU. DISPEČINK V CK: 00420777028325

 

SMLOUVU (SOZ/OSCR) JE MOŽNÉ UZAVŘÍT

  • v cestovní kanceláři osobně
  • prostřednictvím formuláře, zaslaného e-mailem, poštou nebo jen dodáním vyžádaných osobních dat a zpracováním v CK – návrh smlouvy předkládá zákazníkovi CK. Zákazník smlouvu, kterou obdrží od CK, zkontroluje, odsouhlasí a podepsanou a potvrzenou kopii vrátí zpět CK

Smlouva musí být písemná a musí obsahovat náležitosti stanovené pro potvrzení o zájezdu dle OZ, zejména označení smluvních stran, vymezení zájezdu, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu - přesný rozsah poskytovaných služeb, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, cenu zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy, jakož i poplatky, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny. Ve smlouvě je uveden u každého zákazníka skipas, který si objednal (jeho druh a platnost včetně věkové kategorie). Tento skipas může být součástí objednaného ubytování, a v tomto případě je ve smlouvě uvedena nulová hodnota, neboť jeho cena je součástí ceny ubytování. Platnost smlouvy a jejích nedílných příloh nastává podpisem CK; a účinnosti nabývá okamžikem úhrady zálohy a podpisem zákazníka. V případě, že zákazník nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu, zaniká smlouva s účinky od začátku.

Zákazník podpisem smlouvy zároveň stvrzuje, že se seznámil s obsahem smlouvy a s vymezením zájezdu, s časem jeho zahájení a ukončení, se všemi službami cestovního ruchu, podmínkami pojištění a výše odstupného, a že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy včetně těchto všeobecných podmínek a důležitých informací k lyžařským pobytům, platných pro zájezdy a služby CK, že všechny smluvní podmínky přijímá a souhlasí s nimi bezvýhradně, dále s těmito skutečnostmi seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni účastníci souhlasí. Zákazník tímto potvrzuje, že je zmocněn jednat jménem ostatních osob uvedených ve smlouvě. Za splnění závazků dalších přihlášených osob uvedených na smlouvě odpovídá zákazník (objednavatel), se kterým je uzavíraná SOZ.

Dále převzal doklad o pojištění CK proti úpadku, formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb. Dále, že mu byly poskytnuty všeobecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu, dále byl seznámen s dispečinkovým číslem CK, určeným pro případ potřeby v době pobytu. Takto potvrzená smlouva obsahuje veškeré zákazníkem objednané služby včetně kalkulace celkové ceny.

Před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, resp. před uzavřením smlouvy, obeznámí CK zákazníka s Informačním dokumentem o zpracování osobních údajů a sdělí zákazníkovi na příslušném vzorovém formuláři informace, zda se jedná o zájezd nebo o spojené cestovní služby, a informace o způsobu právní ochrany zákazníka.

Originální vyhotovení listiny vždy obdrží zákazník (objednavatel) potvrzený od CK po úhradě zálohy. Zákazník může nahlásit jinou osobu na zájezd místo sebe za manipulační poplatek 300 Kč. Při změně zákazníka původní a nový zákazník odpovídají za zaplacení ceny a úhradu nákladů, které CK v této souvislosti vzniknou společně a nerozdílně. Oznámení o změně zákazníka musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a zároveň i prohlášení, že splní veškeré podmínky účasti na zájezdu. Oznámení musí být doručeno alespoň sedm dní před zahájením zájezdu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zákazník má právo zažádat CK o dílčí změnu objednaných fakultativních služeb již uvedených ve smlouvě za jiné služby. V případě, že tato změna bude možná a bude provedena, zavazuje se zákazník zaplatit manipulační poplatek ve výši 200 Kč/os.

 

REZERVACE, PŘIHLÁŠKY, PLATBY

Zpravidla do data uvedeného v nabídce či potvrzení rezervace nebo do pěti dnů od objednání, je nutné zaplatit zálohu obvykle 50 % z ceny objednaných služeb nebo uvedenou výši zálohy v nabídce (zaokrouhleno vždy na 500 Kč), a to za každého účastníka, a zároveň zaslat podklady pro uzavření smlouvy. CK zpracuje smlouvu, předá nebo posílá e-mailem zákazníkovi ke kontrole a podpisu se všemi přílohami a dokumenty. Zákazník smlouvu podepíše a pošle zpět cestovní kanceláři k evidenci. Doplatek je povinen každý účastník zaplatit nejpozději do 6 (šesti) týdnů před odjezdem, nebo dle data uvedeného ve smlouvě. Zákazník odpovídá za správnost veškerých údajů, které do dokumentů uvedl. Při zaplacení zálohy je doporučené objednat dodatečné služby (prodloužení permanentky na 7. (sedmý) den, rozšíření platnosti permanentky na další oblast, druh pojištění, dopravu a další nabízené služby). Později není CK povinna takové objednávce – změně smlouvy vyhovět.

 

POKYNY K POBYTU, POUKAZY PRO OBJEDNANÉ SLUŽBY

Dle § 2529 OZ, nejpozději 10 (deset) dní před odjezdem, po zaplacení doplatku, jsou připraveny odjezdové materiály pro zákazníky v elektronické formě, zpravidla v pdf formátu a zaslány e-mailem. Poukazy, které opravňují k poskytnutí služby na místě, informace o místě a čase odjezdu a podrobnější informace k pobytu a k zakoupeným službám. Na základě žádosti mohou být zaslány poštou nebo připraveny k osobnímu vyzvednutí. Zákazník je povinen si materiály zaslané e-mailem vytisknout a na místě se prokázat dokumenty v listinné podobě. Veškerá dokumentace se připravuje v kompletním vyhotovení pro objednavatele služby, tedy první osobu uvedenou ve smlouvě.

V případě, že zákazník neobdrží odjezdové pokyny do 3 (tří) dnů před čerpáním první služby, prosíme o kontaktování CK. Tyto odjezdové pokyny obsahuji veškeré zákonné informace, zejména informace dle § 2528 OZ písm. j) a l).

Rady na cestu, doporučené trasy a podrobnější informace z našich zkušeností najdete aktuálně také na www.talpa.cz

 

PLATBY

  • platbou na účet: zákazník zašle zároveň s přihláškou či osobními daty potvrzení o skutečně provedené platbě,
  • v hotovosti v cestovní kanceláři (zákazník obdrží potvrzení o zaplacení na místě).

Datem splatnosti je datum připsání platby na účet CK.

Bankovní spojení: č. ú.: 19-1553810227/0100

VS = variabilní symbol

a) č. střediska a datum ve tvaru den 00 měsíc 00 rok 00 (např. Tignes 05/01/2013 - VS = 515050113),
b) dle cestovní smlouvy,
c) nebo přidělený VS dle individuálních objednávek.

KS = konstantní symbol 0308

SS = specifický symbol

a) datum narození ve tvaru rodného čísla bez čísla za lomítkem,
b) číslo smlouvy o zájezdu nebo číslo objednávky služeb CK.

Poznámka – je možné napsat jméno objednatele či vlastní.

Fakturace: v případě žádosti o vystavení faktury k úhradě zájezdu musí zákazník dodat veškeré potřebné podklady k vystavení faktury najednou (název subjektu, IČO příp. DIČ, adresu sídla a dodání, ev. textové upřesnění). V případě změn ve fakturaci bude zákazníkovi účtován manipulační poplatek 100 Kč.

Vouchery a poukázky vydané v souvislosti s pandemií korona viru budou zahrnuty do smlouvy při jejím zpracování, dle podmínek uvedených na voucheru. Hodnota voucheru je vztažena zpravidla k jedné osobě.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K LYŽAŘSKÝM POBYTŮM

VÝBĚR POBYTU

CK Talpa nabízí pobyty do lyžařských středisek Alp; Francie, Itálie, Rakouska a Švýcarska. Jedná se o vysokohorská střediska, kde v zimním období panují různé klimatické podmínky. Od těch idylických s množstvím sněhu a zářícího slunce, až po velmi drsné zimní plískanice, vichřice, sněhové kalamity a podobné, v zimě běžné, klimatické jevy. S touto skutečností je nutné počítat, být na ni připraven a přizpůsobit se dané situaci.

Doporučujeme Vám se vážně zamyslet nad Vašimi požadavky a ujasnit si, co vše je pro Vás prioritou.

Co je nejdůležitější? Cena, kvalita ubytování, jeho poloha, prostor, rozsáhlost či věhlasnost lyžařské oblasti, či její polyžařská vybavenost, vzdálenost od domova, termín s ohledem k počasí, prázdninám jak našim, tak evropským. Porovnejte si km, ceny, vzdálenosti.

My jsme se pokusili hodnotit vše stejnou mírou našeho pohledu a zkušeností: lanovky, ledovce, výškové položení střediska… Ceny ve srovnávací tabulce Vám mohou být nápomocné v základní kategorii ubytování.

CHARAKTERISTIKA OBLASTI

Každá námi prodávaná země má svá specifika. Není možné žádnou z oblastí odsoudit či vyvýšit nad ostatní. Každá má své oblíbence a každá vyhovuje někomu jinému.

Pro zjednodušený přehled a názornou charakteristiku lyžařských oblastí jsou použity ikony, které charakterizují hlavní nabídku a rozsáhlost střediska. Specialitou CK a pro Váš veselejší pohled jsou již několik let se postupně doplňující naše originální grafické ikony v tištěné verzi katalogu, zrovna tak jako náš stále se vyvíjející znak Krteček Talpáček. Dále jsme se pokusili velmi stručně charakterizovat nejzákladnější nabídku střediska. V několika bodech popsat slovy nabídku sportovní a po lyžařskou, doporučit Vám, co je kde za zajímavost a na internetu ještě navíc napsat pár řádek z historie tam, kde jsme ji vypátrali.

 

UBYTOVÁNÍ

Kategorizace ubytovacích kapacit je oficiálně označena symbolem * až **** u kapacit, které toto označení oficiálně obdržely dle platných vyhlášek (zpravidla u hotelů), u ostatních kapacit symbolem ^
až 4^ (pokud není uvedeno jinak v konkrétní nabídce či popisu u ubytovací kapacity). Toto zatřídění odpovídá kritériím a hodnocení kvality služeb z pohledu naší CK.

^ekonomik, ^^standard, ^^^komfort, ^^^^ luxus

Služby označené *, jsou za příplatek. Tyto ceny jsou zpravidla zveřejněny majitelem objektu na místě nebo na vyžádání v CK.

Služby označené #, jsou omezeny, zpravidla věkem.

Maximální obsazenost je uváděna u typu ubytování. Ubytování dětí do 2 let je vždy nutné projednat před uzavřením smlouvy a prověřit, zda-li je možné ubytování nad počet obsazenosti bytu či pokoje.

Nejobjektivnějším kritériem pro výběr bytu je jeho rozloha – tedy m2 a počet oddělených místností, či počet sociálních zařízení u vícekapacitních bytů. Údaje o rozloze mají orientační charakter.
Byty Vám v mnohých případech nemohou plně nahradit pohodlí a soukromí Vašich bytů. Zvažte při výběru ubytování jeho prostor, vybavení a obsazenost. Pro Vaši spokojenost je dobré si připlatit za vyšší kvalitu či vyšší standard služeb.

Teplota v ubytovacích kapacitách bývá nižší, než je obvyklé u nás. Převážná většina ubytovacích kapacit zejména v Itálii, ale i ve Francii, Švýcarsku a ojediněle i v Rakousku, je standardně vytápěna nejčastěji v rozmezí 19-23°C, maximálně však do 23°C a v mnohých případech ani není možné topení na více stupňů nastavit. Od sezóny 22/23 může nastávat vzhledem k současné energetické situaci šetření s energiemi i větší snížení teplot nejen ve vytápění provozních a společných prostor, ale i v ubytovacích jednotkách. Může nastat i schválení nižších teplotních limitů či různorodost jejich nastavení v jednotlivých místech či oblastech. CK nemůže tuto situaci nijak ovlivnit.

Pokud je v ubytovací kapacitě wifi připojení k dispozici, negarantujeme klientovi kvalitu signálu v celém objektu. CK neodpovídá za ev. technické nedostatky wifi připojení inzerovaného poskytovateli v místě pobytu, a to jak ve středisku, tak i mimo něj.

Nástup k ubytování - otevírací hodiny v recepcích. V pokynech k odjezdu obdrží zákazník čas nástupu k ubytování, převzetí bytu či otevření recepce, agentury nebo přítomnost majitele pensionu. Tyto časy je nutné respektovat. Representant objektu není mimo určené hodiny povinen být v místě. V případě nouze je nutné oznámit včas svůj důvod a domluvit si náhradní možnost převzetí své ubytovací jednotky, a to buď samostatně na základě odjezdových pokynů, nebo s pomocí dispečinku CK.

Nástupy k ubytování jsou zpravidla v odpoledních hodinách (cca od 16,00 do 18,00 hod.) a povinnost předání zpět je cca od 8,00 do 10,00 hod. v odjezdový den. Zákazník má povinnost dodržovat podmínky pro ubytování, stravování, dopravu a další služby stanovené poskytovateli těchto služeb a dodržovat další povinnosti, stanovené mu odpovídajícími právními předpisy.

Závěrečný úklid

Každý účastník je povinen po skončení ubytování, tj. v sobotu dopoledne či v jiný odjezdový den, předat zpravidla čistý a uklizený byt, pokud nemá úklid zahrnut v ceně (dle pokynů k odjezdu).
V převážné většině ubytovacích kapacit ve Francii není úklid zahrnut v ceně, u některých komfortnějších kapacit úklid v ceně zahrnut je. V Itálii je ve většině ubytovacích kapacit v ceně pobytu obsažen. V Rakousku je zpravidla formou povinného doplatku v CK nebo na místě. U hotelových kapacit je zpravidla úklid v ceně obsažen. V případě, že je úklid tzv. v ceně, je zákazník přesto povinen provést běžný úklid, např. uklidit kuchyň a její příslušenství, včetně odpadků a myčky, odmrazit lednici, zamést podlahu atd. Přesné informace obdrží zákazník při objednání kapacity a dále v pokynech na cestu. Na úklid je vhodné si s sebou vzít trochu saponátu, hadr, ev. utěrku. Úklid je také možné si za příslušnou částku objednat.

Povlečení - ložní prádlo či ručníky a utěrky – jejich poskytnutí je vždy uvedeno v nabídce v odstavci cena zahrnuje a zároveň v pokynech k odjezdu.

V případě, že cena tuto službu nezahrnuje, může si zákazník povlečení objednat za příslušnou uvedenou částku nebo si bere své vlastní.

Ve většině kapacit je nabízeno „povlečení“ dle zvyklostí dané země, tzn. naše povlečení na deku a polštář téměř nikde nenabízí. Ve většině kapacit se jedná o tzv. dvě velká prostěradla, která se zakládají na postele. V některých kapacitách se k těmto prostěradlům dostává povlak na polštář a v ojedinělých případech se jedná o klasické povlečení. Vždy však zákazník obdrží daný počet dek a polštářů dle počtu osob.

Popisem jednotlivých kapacit se snažíme charakterizovat základní údaje tak, aby byly srovnatelné. Může proto dojít i k různým odlišnostem, vzhledem k tomu, že se jedná o velké množství bytů, berte tato naše srovnání jako orientační.
Naší snahou je co nejvíce přiblížit dané ubytování. Přesto různorodost v typech lůžek, gaučů, rozkládacích kanapí a křesel, paland či tzv. šuplíků či sklápěcích lůžek, jejich velikosti a umístění, oddělení ložnic či koutů posuvnými dveřmi či závěsy, kabin s okny a bez oken, drobné odlišnosti a atypické apartmány různých majitelů především u privátních ubytování, nemůžeme zcela vystihnout.

V popisu u ubytovacích kapacit uvádíme vzdálenost od nejbližšího možného lyžovánípolohu, ev. vzdálenost zastávky skibusutyp stravování, možnost využití autobusové dopravy, služby nabízené pro celou residenci, u Ubytování - vybavenost ve všech bytech kapacity, Sport a odpočinek – to, co nabízí kapacity za relax, např. bazén, fitness, pára, či jen stolní fotbal apod.

Hotelové pokoje Standard: P2 dvoulůžkové s manželskou postelí, nebo dvěma samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou nebo vanou. P3 třílůžkové, zpravidla s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, může být i s přistýlkou či rozkládacím křeslem nebo 3 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou ev. vanou. P4 čtyřlůžkové většinou s manželskou postelí ev. samostatnými lůžky či rozkládací kanape, typ 3. a 4. lůžka či oddělení pokoje v popisu u kapacity, sociální zařízení většinou se sprchou. Vybavenost pokojů, soc. zařízení se sprchou či vanou, balkon, nabídku nadstandardních pokojů popisujeme u kapacit. U hotelových pokojů cena zpravidla zahrnuje denní úklid.

Stravování jeho druh a forma je uváděna u ubytovací kapacity. V základní charakteristice je rozepsána nabídka a hlavní způsob podání stravy, pokud kapacita stravu nabízí. Zpravidla u hotelů ev. gasthausů je stravování nabízeno.

 

Francie – příkladný popis bytů (standardní kategorie)názvosloví: studia, apartmány, chalety

Residence ve Francii jsou umístěné převážně v centru střediska, nebo v jeho dostatečné blízkosti nedaleko sjezdovek. V případě vzdálenějšího ubytování je možnost použití bezplatného skibusu, jehož zastávka je v uvedené vzdálenosti nebo zpravidla do 50 m od rezidence. Vybavenost standardních bytů a různá kvalita lůžek nemá vliv na cenu zájezdu.

Standardní byty ve Francii Vám nikdy nenahradí pohodlí Vašich bytů doma. Nedají se ani přirovnávat k rezidencím v Itálii či v Rakousku. Jsou velmi skromné a malé. Buďte na tuto skutečnost, prosím, připraveni.

Ve většině standartních bytů je v uvedeném počtu lůžek spaní v obytné části jídelny a ve většině bytů se nachází palandy.

Účelně a úsporně vybavená francouzská studia nebo apartmány, typu našich garsoniér o jedné nebo dvou místnostech a rozšířené chodbě, jsou obvykle vybavená rozkládacími lůžky, palandami, dvoupostelí nebo tzv. šuplíky, kuchyňským koutem (vařič, lednička, trouba, dřez a nádobí pro úsporné vaření, někde i myčka nádobí), koupelnou a WC, převážně i balkónem. Lůžka jsou tzv. rozměrově úspornější. Často se ve Francii používá pro ložničky název kabina, což je zpravidla oddělený prostor bez oken. U luxusnějších kapacit je vybavenost vyšší kvality.

Například: ST 2-3 – studio pro 2-3 os., 15-20 m2, obývací pokoj se 2-3 lůžky, kuchyň, koupelna a WC, někdy i balkon. ST 2-4 – studio pro 2-4 os., cca 18-27 m2, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, vybaveným kuchyňským koutem, v oddělené předsíni palanda, sociální zařízení, WC v malých studiích většinou součástí koupelny, ve větších studiích oddělené WC, některá studia mají balkon. AP 4 – apartmá pro 4 os., cca 25-30 m2, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (v některých případech typ „šuplík”), 1 ložnice s manželskou postelí, možné jsou i oddělené postele nebo palanda, sociální zařízení, WC, některé apartmány mají balkon. AP 6 – apartmá pro 6 os., cca 28 - 35 m2, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (v některých případech typ „šuplík”), 1 ložnice s manželskou postelí (možné jsou i oddělené postele), v oddělené předsíni palandy, sociální zařízení, WC, některé apartmány mají balkon. AP 6-8, 8-10 a pro více os. jsou byty s více místnostmi a různým rozložením lůžek, mohou být i patrové tzv. mezaniny, či kabiny bez oken, jen oddělené od ostatních místností, vždy dle konkrétního popisu u dané kapacity. Většinou se jedná o více ložnic, více sociálních zařízení, společný vybavený kuchyňský kout. Chaletové ubytování zpravidla značí komfortnější kvalitu, větší prostory a možnou vyšší vybavenost a více služeb v rámci ubytovacích komplexů.

Upozorňujeme všechny naše zákazníky na skutečnost, že rezidence ve Francii nejsou pojištěny proti krádežím. Odpovědnost ubytovatele za odložené a vnesené věci se řídí právním řádem státu, kde ubytování probíhá (místem ubytovacího zařízení). Právní řád není totožný se spotřebitelsky příjemnou českou právní úpravou.

 

Itálie - příkladný popis bytů (standardní kategorie) názvosloví: mono, bilo, trilo, quadrilo ev. studio

Ubytování v Itálii je zpravidla označováno dle počtu místností. Velikost a vybavení bytů jsou velmi různorodé, u typu mono se jedná o jednu místnost s příslušným vybavením a možností spaní pro uvedený počet osob. U kategorie bilo se jedná o dvě místnosti, oddělenou ložnici a obývací pokoj s jídelním koutem, u kategorie trilo o tři místnosti, v podstatě o další ložnici navíc, u quadrila o 4 místnosti. Vždy dle konkrétního popisu u dané kapacity.

Například: mono 2: 14-18 m² - byt o jedné místnosti pro 2 os., obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, mono 3: 18-22 m² - byt o jedné místnosti pro 3 os., obývací pokoj s kuchyňským koutem, manželskou postelí a gaučem pro 1 osobu (možno i rozkládací) či přistýlkou, sociální zařízení, některé byty mají balkon, mono 4: 25-30 m² - byt o jedné místnosti pro 4 os., obývací pokoj s kuchyňským koutem, manželskou postelí a rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby či skříňovou palandou, sociální zařízení, některé byty mají balkon, bilo 4: 28-38 m² - byt o dvou místnostech pro 4 os., 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení, zpravidla balkon, trilo 6: 35-50 m² - byt o třech místnostech pro 6 os., 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a skříňovým samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, zpravidla balkon. Chaletové bydlení značí stylové a komfortní ubytování.

 

Rakousko – názvosloví: apartmány ev. studia, pokoje.

Pro Rakousko je velmi těžké stručné shrnutí. Rodinné domy, pensiony a hotely jsou zpravidla různých kvalit, umístění a různého přístupu majitelů. Apartmánové domy nabízí většinou samostatné vybavené byty. Dle majitelů jsou i zde v některých případech možnosti snídaní ve společné jídelně, či donáška čerstvého pečiva.
Pensiony nabízejí zpravidla pokoje s různým druhem stravování, např. jen se snídaní nebo polopenzí, tzv. Gasthausy, jednodušší pokoje se stravováním, zpravidla s domácí polopenzí. Pensiony se snídaní obvykle nenabízejí možnost vaření. V tomto případě je nutné zajistit stravování v nedalekých restauracích. Hotely pak nabízejí služby dle své kategorizace.
U Rakouska se zpravidla jedná o velmi prostorné apartmánové byty s vybavenou kuchyní a příslušným počtem ložnic a sociálních zařízení. I apartmány pro 2-3 os. mají zpravidla oddělenou ložnici. Ojediněle jsou nabízena studia o jedné místnosti. Více možností je také díky kombinovatelnosti různě přidávaných samostatných pokojů se soc. zařízením, k jednotlivým bytovým jednotkám.Úklid bývá většinou splatný na místě majitelům.

 

MÍSTNÍ DANĚ A POPLATKY

Výše pobytové taxy podléhá zákonům dané země, a proto je její výše pouze informativní. Tuto výši poplatku nemůže CK ovlivnit a zákazník je povinen ji na místě uhradit, pokud není zahrnuta v ceně. CK uvádí, pokud je to možné, výši těchto poplatků již ve smlouvě alespoň v přibližné výši. Nejpozději je udána v pokynech k odjezdu.

 

KAUCE (není-li uvedeno jinak)

Kauce spojená s ubytováním je garanční platba majiteli bytu nebo agentuře spravující byt, který je zákazníkovi poskytován k jeho pobytu. Slouží jako jistina proti poškození bytu a jeho vybavení. Převzetí bytu je převážně podloženo písemným protokolem, odevzdaným do 24 ev. 48 hod. zpět, zpravidla pronajímateli dle jeho pokynů. Vrácení kauce je podmíněno zpětným předáním bytu pronajímateli převážně po ukončení ubytování. Je možné ji hradit opisem platební karty, hotovostí, šekem (pokyny o možném způsobu úhrady pro danou rezidenci obdrží klient v pokynech k odjezdu). Způsob platby je nutné respektovat.

V převážné většině ji hradí zákazníci sami, ve Francii nejčastěji tzv. opisem platební karty (tj. bankovní služba) nebo v EUR. V Itálii je častá platba v hotovosti přímo majitelům kapacity, v některých případech u zástupců ve střediscích či na recepcích. Na hromadných zájezdech může být i úhrada prostřednictvím delegáta CK. Toto je vždy sděleno v pokynech k odjezdu. Zákazník se zavazuje předat po ukončení pobytu nepoškozený byt a jeho vybavení v takovém stavu, v jakém jej převzal a v případě, že tak neučiní, zavazuje se uhradit veškeré náklady a pokuty s tím spojené. Zákazník se zavazuje uhradit na místě ve středisku, a to před zahájením přepravy zpět do ČR, veškeré poplatky požadované správcem rezidence za porušení ubytovacího řádu, např. neuklizený byt, poškození vybavení bytu, rušení nočního klidu, veškeré náklady spojené se zásahem policie z důvodů nadměrného požití alkoholu a rušení nočního klidu. Pokud zákazník neuhradí před odjezdem požadovaný poplatek, může být vyloučen z přepravy bez jakékoli náhrady.

Zákazník se upozorňuje, že v každé zemi platí vnitrostátní zákony, místní předpisy a nařízení, které je třeba dodržovat a respektovat.

 

LYŽOVÁNÍ ČI SNOWBOARDING, SJEZDOVÉ TRATĚ, ZNAČENÍ, VOLNÝ TERÉN, PRAVIDLA, HELMY

Hlavním důvodem Vašeho pobytu je zpravidla lyžování či snowboarding ve vysokohorském středisku. Každé středisko se snaží co nejvěrněji prezentovat svoji nabídku: lyžařské tratě, jejich obtížnost, délku, lanovky, vleky, jejich druh, kapacitu i provozní dobu. Vše na tzv. plánku sjezdovek, který je k vyzvednutí zdarma v každém středisku, zpravidla u lanovek nebo i v infocentru. Bez tohoto plánku se v rozsáhlé nabídce středisek jen velmi těžko orientuje. Ve všech alpských zemích se používá standardně označení obtížnosti sjezdovek, a to barvou černou, ty nejobtížnější svahy, mnohdy i neupravované, červenou tratě pro zdatné lyžaře, modrou tratě lehčí a zelenou převážně spojovací cesty. Volný terén je zpravidla značen tečkovaně, pokud je vůbec označen.

Z důvodu bezpečnosti by měl každý lyžař dbát na tzv. desatero pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích.

Dále je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení. V Itálii platí povinnost pro všechny děti, které nedovršily 14 let nosit homologované přilby. Ve Francii a Rakousku jsou přilby jen doporučené. V dnešní době je ale doporučeno ve vlastním zájmu používání přileb pro všechny věkové kategorie.

Ve všech střediscích je nutné respektovat nařízení a zákazy týkajících se místních podmínek, zavřených sjezdovek či nebezpečí pádu lavin. Provoz přepravních zařízení může být omezen z důvodů špatných klimatických podmínek či sněhových podmínek, lavinového nebezpečí nebo z důvodů technických. Za výluky takto způsobené či výluky způsobené vyšší mocí se provozovatel přepravního zařízení zprošťuje odpovědnosti a ve většině případů neposkytuje náhradu.

Omezení provozu lanovek na začátku a konci sezóny jsou v podstatě běžná, a proto bývá nižší cena skipasů v těchto obdobích.

Pro otevření skiareálu jsou rozhodující aktuální místní vyhlášení.

V převážné většině ji hradí zákazníci sami, ve Francii nejčastěji tzv. opisem platební karty (tj. bankovní služba) nebo v EUR. V Itálii je častá platba v hotovosti přímo majitelům kapacity, v některých případech u zástupců ve střediscích či na recepcích. Na hromadných zájezdech může být i úhrada prostřednictvím delegáta CK. Toto je vždy sděleno v pokynech k odjezdu. Zákazník se zavazuje předat po ukončení pobytu nepoškozený byt a jeho vybavení v takovém stavu, v jakém jej převzal a v případě, že tak neučiní, zavazuje se uhradit veškeré náklady a pokuty s tím spojené. Zákazník se zavazuje uhradit na místě ve středisku, a to před zahájením přepravy zpět do ČR, veškeré poplatky požadované správcem rezidence za porušení ubytovacího řádu, např. neuklizený byt, poškození vybavení bytu, rušení nočního klidu, veškeré náklady spojené se zásahem policie z důvodů nadměrného požití alkoholu a rušení nočního klidu. Pokud zákazník neuhradí před odjezdem požadovaný poplatek, může být vyloučen z přepravy bez jakékoli náhrady.
Zákazník se upozorňuje, že v každé zemi platí vnitrostátní zákony, místní předpisy a nařízení, které je třeba dodržovat a respektovat.

Kauce za skipasy (pokud je vyžadována) je převážně platba za tzv. propůjčení karty, na které je elektronicky zakódovaná nakoupená služba a její druh. Ve většině případů je karta vratná po skončení pobytu, tedy po skončení využití služby. V ojedinělých případech je karta nevratná a zůstává zákazníkovi eventuálně ke zpětnému použití. Pokud je kauce vyžadovaná, je její výše uvedena ve smlouvě, ev. nejpozději v pokynech k odjezdu.

 

SKIPASY A FOTOGRAFIE NA SKIPASY

Pro většinu zájezdů Francie a Itálie je skipas zahrnut v základní ceně. U Rakouska je skipas v ceně pouze výjimečně. V katalogu a na www.talpa.cz je proto pro Vaši ekonomickou orientaci u rakouských středisek uvedená cena za veřejný skipas, který si zákazník může koupit v místě pobytu.

Druh skipasu je uveden v ceníku a další jeho možné rozšíření platnosti je v nabídce či ceníku. V případě objednání skipasu v CK není již na místě zpravidla možná změna platnosti skipasu. Z tohoto důvodu je nutné upřesnit požadovanou platnost skipasu již ve smlouvě. Ve smlouvě je uveden druh a platnost skipasu, který zákazník objednal.

U převážné většiny skipasů zlevněné kategorie (děti, junioři, senioři atd.) je na místě požadováno předložení cestovního dokladu – nároku na slevu. V převážné většině středisek při nároku na skipas kategorie bimbo (dítě zdarma) je podmíněno doprovodem právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem, co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti.

Ve většině středisek je skipas nepřenosný, tj. není možné si jej navzájem měnit ani půjčovat, a to ani v rámci rodiny. V některých střediscích jsou pro rodiny nabízeny speciální skipasy, které mají samostatné podmínky a mohou být v rámci rodiny přenosné.

Kauce za skipas jsou v případě potřeby upřesněny v pokynech k odjezdu (viz výše Kauce). Zpravidla ve výši 2-6 EUR.

Upozorňujeme také, že nárok na náhradu nečerpaného skipasu nevzniká ani v případě nečerpání z důvodů úrazu, pokud tak není zákazník samostatně pojištěn a ani v případě špatných klimatických podmínek. Upozorňujeme také, že zprovozněním pouze určité části lyžařského areálu, ať již z jakéhokoli důvodu, nevzniká držiteli skipasu nárok na jakoukoli náhradu od cestovní kanceláře.

V případě, že středisko rozhodne o poskytnutí náhrady z jakéhokoli důvodu a je tato služba refundována, poskytne tuto náhradu CK i zákazníkovi. Pokud středisko či majitel přepravního zařízení tuto náhradu neposkytnou, nevzniká držiteli skipasu nárok na jakoukoli náhradu. Pokud je poskytovatelem skipasu nabízena jako bonus možnost využití skipasu v jiném než mateřském středisku, nezakládá toto v případě nefunkčnosti areálu jakýkoli nárok na refundaci. 

Zhruba v 5 % středisek je ještě potřeba fotografie na skipas (buď samostatná fotografie, nebo jen z cestovního dokladu pro scan). Potřeba a druh „fotografie“ je upřesněna dle střediska, vždy v pokynech k odjezdu. Tuto „fotografii“ odevzdáte společně s poukazem na skipasy v pokladně vleků nebo v agentuře, kde obdržíte na základě těchto dokladů skipas. Asi v 95 % středisek již fotografii nevyžadují. Magnetická karta, která je dnes ve většině středisek vydávaná, má své charakteristické identifikační znaky.

 

CESTOVNÍ DOKLADY - VÍZOVÁ POVINNOST

Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje a rovněž tak i za platnost svých cestovních dokladů podle předpisů a zákonů ČR a navštívené země. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. Námi nabízené kapacity jsou ve státech, které podepsaly Schengenské dohody. Z tohoto důvodů se občanů ČR v současné době netýkají žádné speciální podmínky pro vstup do těchto států (Francie, Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Německo). Občan ČR k cestě do států EU (včetně Švýcarska) může použít jako cestovní doklad pas nebo občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Děti do 15 let musí mít svůj vlastní cestovní doklad. Dále doporučujeme vzít s sebou evropský průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.

Pro jednotlivé státy uvádíme spojení na konzulární úřady. Aktuální informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz. Podrobnější seznam včetně jednotlivých konzulárních poboček uvádíme také na www.talpa.cz.

Velvyslanectví ČR ve Francii, Ambassade de la République Tchèque,15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
Telefon+331/40651300, Nouzová linka+33/607764394
 
Velvyslanectví ČR v Itálii, Ambasciata della Repubblica Ceca, Via dei Gracchi 322, 00192 Roma
Telefon+39 06 360 95 71-3, Nouzová linka+39 335 310 450

Velvyslanectví ČR v Rakousku, Botschaft der Tschechischen Republik, Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien
Telefon+431 89958 0, 89958 111 Nouzová linka+43 676 84964 615

Velvyslanectví ČR v Německu, Botschaft der Tschechischen Republik, Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin
Telefon+4930/226380 Nouzová linka+49/170/2479956

Velvyslanectví ČR ve Švýcarsku, Ambassade de la République Tcheque, Muristrasse 53, 3006 Bern P.O.Box 537
Telefon+41/ 313 504 070 Nouzová linka+41/796 413 300

Pomoc v nesnázích

Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu CK neprodleně pomoc, přičemž se zákazník zavazuje nahradit CK náklady, které jí v souvislosti s tím vzniknou, nelze-li nesnáze přičítat CK.
Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, poskytne mu CK neprodleně pomoc, zejména tím, že mu:
a) sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci,
b) je nápomocen se zprostředkováním komunikace na dálku a
c) pomůže najít náhradní cestovní řešení.
Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může CK za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za 3 (tři) noci na jednoho zákazníka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské unie o právech cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat delší období, uplatní se tato období (viz § 2539 OZ).

Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

duben - srpen:

osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.

září - březen:

po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo